Wysoki kontrast Domyślny kontrast

MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM „Krok Dalej”

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM „Krok Dalej” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną, trwałą, apolityczną i nie związaną z żadnym wyznaniem religijnym organizacją społeczną  działającą nie dla zysku a dla pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie działa  na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ) z późniejszymi zmianami.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony.

5. Stowarzyszenie działa zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami organów władz Stowarzyszenia oraz w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej prawa.

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w  art.4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. z 2003r, nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, i ich rodzin.

 §2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mińsk Mazowiecki.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej  Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych a także międzynarodowych organizacji o tym samym, podobnym, uzupełniającym lub wspomagającym zakresie działania.

5. Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami pozarządowymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji rzeczniczych trzeciego sektora, będących silną jego reprezentacją i organizacji branżowych reprezentujących interesy Stowarzyszenia wobec administracji publicznej i innych środowisk.

7. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej.

 

§3

1. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§4

1. Statutowa działalność stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

2. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z działalności statutowej jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem całego dochodu na cele statutowe, poprzez własne zakłady, w formie udziału w spółkach krajowych, spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych i w spółkach zagranicznych a także przystępować do innych podmiotów gospodarczych.

 

Rozdział II
Misja, cele i środki działania

§5

Misją Stowarzyszenia jest:

  • Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, dbanie o ich godne życie.

  • Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.

  • Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie wolontariatu na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

  • Zabieganie o takie systemowe rozwiązania, które znacząco poprawią jakość życia tej grupy społeczeństwa.

§6

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów podejmowana aby:

1. nieść pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN,  a także ich rodzinom;

2. tworzyć  jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, i ich pełnego, aktywnego udziału w życiu społecznym;

3. egzekwować  prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania zainteresowań, do rehabilitacji nacelowanej na pełną aktywność życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN;

4. reprezentować  środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN w dążeniu do stworzenia równych praw i szans życiowych tych rodzin;

5. wspierać informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie działające w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.)  między innymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

§7


Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność nieodpłatną  i odpłatną pożytku publicznego.

 Działalność nieodpłatna

a) organizowanie różnych form samopomocy rodzinom i opiekunom, ułatwianie kontaktów,  wymiany doświadczeń między rodzicami poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, grupach wsparcia, szkołach dla rodziców, spotkaniach szkoleniowych i edukacyjnych, spotkaniach integracyjnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD 85.60.Z

b) zapewnienie dopływu informacji do rodziców dotyczących przepisów prawnych, zalecanych form opieki, usprawnienia i edukacji dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym; - PKD 94.99.Z

c) popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób niepełnosprawnych a także prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym; PKD 94.99.Z

d) współdziałanie z organami administracji państwowej, administracji samorządowej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu oraz z innymi grupami osób: lekarzami, fizjoterapeutami, pedagogami, psychologami i terapeutami, zainteresowanymi rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin; PKD 94.99.Z

 e) inicjowanie i lobbowanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej obejmującej dzieci  i osoby dorosłe z mózgowym porażeniem dziecięcym. PKD 94.99.Z

 f) występowanie z inicjatywą uregulowań prawnych wynikających z konieczności zaspokajania   specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin, sprawowanie kontroli społecznej w zakresie przysługującym im uprawnień; PKD 94.99.Z

 g) samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich placówek rehabilitacyjno- adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków zajęciowych, specjalistycznych punktów rehabilitacyjnych, specjalistycznych punktów przedszkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych  domów samopomocy, mieszkań treningowych i mieszkań  wspieranych, przedszkoli i szkół integracyjnych, specjalistycznych klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E; PKD 85.51.Z

 h) integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku zdrowych rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych, pikników, koncertów charytatywnych, bali charytatywnych, aukcji charytatywnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD88.10.Z

 i)  animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom i osobom dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzinom; PKD 94.99.Z

j) organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań specjalistów i ekspertów w zakresie edukacji i rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z

 k) organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno- wypoczynkowych, kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z;

 l) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problemami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi niepełnosprawnościami; PKD 94.99.Z

m) udzielenie pomocy finansowej i pozafinansowej rodzinom z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym,  znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-bytowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z

n) fundowanie stypendiów zgodnie z umową zlecenia realizacji zadania publicznego oraz regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z

 o) działalność charytatywna związana ze zbieraniem i gromadzeniem funduszy na cele działalności Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnych form obdarowywania (sprzedaż cegiełek, datki w zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości podopiecznych, 1% dla OPP, pozyskiwanie środków finansowych poprzez akcje w internetowych platformach pomagania) w ramach obowiązującego prawa; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z

 p) prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych; PKD 94.99.Z

 q) podejmowanie zadań w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z; 86.90.A;

 r) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych  działających w sferze działań pożytku publicznego określonego w Art 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.), w szczególności na polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z;

Działalność odpłatna


a) samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich placówek rehabilitacyjno- adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków zajęciowych, specjalistycznych punktów rehabilitacyjnych, specjalistycznych punktów przedszkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych  domów samopomocy, mieszkań treningowych i mieszkań  wspieranych, przedszkoli i szkół integracyjnych, specjalistycznych klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E; PKD 85.51.Z

b) integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku zdrowych rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych itp.; PKD 91.33.Z

 c) organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno- wypoczynkowych, kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z

 d) podejmowanie zadań w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży; PKD 86.90.A; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E

 e) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych  działających w sferze działań pożytku publicznego określonego w Art 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.), w szczególności na polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych;
 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. zwyczajnych

  2. honorowych

  3. wspierających

§9


1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba  pełnoletnia, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się z misją i akceptująca Statut Stowarzyszenia, gotowa brać czynny udział w realizacji jego celów,  po zarekomendowaniu przez 2 członków zwyczajnych w szczególności:

a) rodzic lub opiekun osoby niepełnosprawnej,

b) inni kandydaci zarekomendowani przez 2 członków zwyczajnych i stwierdzeniu przez Zarząd ich przydatności dla Stowarzyszenia.

 
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych;

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania oraz rozwoju Stowarzyszenia;

d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;

e) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym z opieki Stowarzyszenia, pomocy, oraz urządzeń i usług w zakresie rehabilitacji i terapii oferowanych przez Stowarzyszenie;

f) rekomendować nowych członków;


 4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) udział w Walnym Zebraniu członków;

c) aktywny  udział w realizacji zadań  i celów statutowych Stowarzyszenia;

d) dbanie o dobre imię i majątek i interesy Stowarzyszenia oraz swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia;

e) regularne opłacanie składek członkowskich, zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zebranie.

5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie;

b) podjęcia przez Zarząd decyzji o usunięciu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej  przez okres 3 miesięcy;

c)      braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;

d)      wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub niegodne działanie podważające autorytet Stowarzyszenia;

e)      wykluczenia przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia;

f)       w przypadku pozbawienia praw publicznych;

g)      naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zebrania;

h)      Śmierci członka;

6.      Wykluczenie członka następuje na drodze uchwały Zarządu.

7.      Od uchwał Zarządu o wykluczeniu przysługuje  prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

8.      Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§10


1. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie  osobom fizycznym, szczególnie dla Stowarzyszenia zasłużonym,  na  wniosek Zarządu.

2. Godność członka honorowego ustaje na skutek:

a) śmierci członka,

b) zgłoszenia na piśmie rezygnacji z członkostwa,

c) pozbawienia członkostwa przez Walne Zebranie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia, a także w przypadku ciężkiego naruszenia prawa lub etyki, poniżającego w sposób trwały w opinii publicznej.

 §11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która uznaje Statut i cele programowe Stowarzyszenia oraz zadeklaruje pomoc finansową lub merytoryczną dla Stowarzyszenia i się z deklaracji wywiązuje.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:

a) śmieci członka;

b) złożonej  na piśmie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;

c) wykluczenie z członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku zainteresowania działalnością Stowarzyszenia,  nie wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy  finansowej,  działanie na szkodę dobrego imienia Stowarzyszenia.

 §12

1. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi i członkowie wspierający nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi i wspierający mają  prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia i w Walnym Zebraniu, jednakże tylko z głosem doradczym. Mogą oni zgłaszać wnioski i propozycje do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania – co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi i wspierający zobowiązani są do lojalności wobec misji Stowarzyszenia, realizacji jego celów, dbałości  o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 §13


1. Władzami  Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym na Walnym Zebraniu.

3. W razie gdy skład organu władzy Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania  kadencji, uzupełnienie jego składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie tego organu władzy.

4. W razie gdy skład organu władzy Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji o więcej niż połowę składu organu władzy, Prezes zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu organu władzy.

5. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

 Organy władz - Walne Zebranie Członków

  §14


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu, z głosem stanowiącym,  uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie.

3. Członkowie wspierający i honorowi a także zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

4. Walne Zebranie  jest prawomocne, jeśli zostało zwołane  zgodnie ze Statutem.

5. Walne  Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

6. Walne Zebranie  Sprawozdawcze   zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

7. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne  lub nadzwyczajne.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania  należy:

1. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia;

2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym, wg woli uprawnionych;

3. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia i założeń budżetowych na kolejne lata

4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

5. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;

6. uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich i  regulaminu płatności składek członkowskich;

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

8. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków;

9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

10. rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;

11. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów stowarzyszenia do momentu wyboru tych organów.

§16

1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie  w pierwszym  terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte zwykłą większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin.

4. O drugim terminie członkowie Walnego Zebrania  powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania  i Protokolanta.

§17

1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał.

2. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał, wymagana jest zwykła większość głosów.

3. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą: członkowie, Zarząd Stowarzyszenia, a także zaproszeni goście.

4. Walne Zebranie  Sprawozdawcze Członków zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków może być zwołane  z ważnych powodów:

a) przez Prezesa Zarządu,  

b) przez Zarząd na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

7. O terminie i miejscu Nadzwyczajnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem.

8. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania  Prezes informuje członków  poprzez:

a) wywieszenie w siedzibie Stowarzyszenia, w widocznym miejscu, ogłoszenia w tej sprawie,
b) kontakt telefoniczny z członkami Stowarzyszenia,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

a) Prezesowi,

b) przynajmniej dwóm członkom Zarządu Stowarzyszenia działającym łącznie,

c) Komisji Rewizyjnej,

d) 1/3  liczby członków Stowarzyszenia.

 §18

1. Obradami Walnego Zebrania  kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany  na początku obrad zwykłą większością głosów.  Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu a w przypadku jego nieobecności  Wiceprezes Zarządu.
2. Wnioski na Walne Zebranie  mogą zgłaszać poszczególni członkowie, najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym  terminem Walnego Zebrania.
3. Wnioski składane są na piśmie do Zarządu  Stowarzyszenia.
4. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są zwykłą większością głosów.

Organy władz – Zarząd Stowarzyszenia

§19

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem władzy wykonawczej Stowarzyszenia,  kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między  walnymi zebraniami i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się z  3 - 4 członków, w tym Prezesa, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.

3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes,  dwóch Wiceprezesów, Skarbnik.

4. Członkowie Zarządu podczas pierwszego posiedzenia powołują ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika.

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Zarządu są zobowiązani złożyć oświadczenie o niekaralności (zgodnie z treścią art 20 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r., Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami))

§20

1. Wybory członków Zarządu odbywają się wg następujących zasad:

a)  każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu  ma do dyspozycji 3 - 4 głosów, przy czym na jednego kandydata może oddać nie więcej niż 1 głos. Uczestnicy Zgromadzenia nie są zobowiązani do oddania wszystkich 3 - 4 głosów,

b) wybór członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów,

c) w przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów jednakowej liczby głosów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.

§21

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, zgodnie z zasadami określonymi w  §27.

4. realizacja budżetu Stowarzyszenia,

5. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

6. zaciąganie zobowiązań finansowych,

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

8. przygotowanie projektu wysokości składek członkowskich,

9. zwoływanie zebrań informacyjnych członków,

10. przygotowanie projektu zmian statutu,

11. przygotowanie  regulaminów przyznawania odznaczeń i wyróżnień,

12. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

13. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie,

14. decydowanie o wstąpieniu do krajowych i zagranicznych organizacji,

15. zorganizowanie biura i zatrudnianie specjalistów do realizowanych programów i zadań,

16. przygotowanie wniosku do Walnego Zebrania Członków dotyczącego podjęcia i zakończeniu oraz  przedmiotu i zakresu  działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

17. udzielanie pełnomocnictw do wykonania określonego rodzaju czynności.

 §22

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

4.  Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.

§23

1. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby będącej członkiem zwyczajnym.

2. Uchwała  Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez  najbliższe Walne Zebranie.

3. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu.

Organy władz – Komisja Rewizyjna

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie na kres 4 lat.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są złożyć oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości  z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (art 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r., Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Występowanie na Walnym Zebraniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje honorowo.

6. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu lub pracownika Stowarzyszenia.

7. Tryb swojej pracy Komisja Rewizyjna określa w uchwalonym przez siebie Regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.

8. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/2 jej składu.

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

 Rozdział  V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) wpływy ze zbiórek  publicznych i imprez publicznych, aukcji, sprzedaży cegiełek, wpływy z loterii, kampanii społecznych,

c)  wpływy ze zbiórek koleżeńskich,

d) dotacje ze źródeł publicznych: budżetu państwa, samorządu ,  w tym ze środków europejskich,

e) wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) dotacje, subwencje i granty od osób prawnych,

g) wpłaty środków finansowych na konto bankowe,

h) środki finansowe pozyskane poprzez akcje na internetowych platformach pomagania, akcji SMS-owej itp., apeli o wsparcie,

i) zapisy, spadki i darowizny od osób fizycznych  i od osób prawnych,

j) dochody z majątku Stowarzyszenia,

k) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych Stowarzyszenia,

l) dochody z inwestycji kapitałowych,

m) nawiązki sądowe,

n) wpływy od sponsorów, tzw sponsoring,

o) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

p) wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

q) inne źródła (np. pożyczki, kredyty),

r) wpływy ze sprzedaży twórczości podopiecznych,

s) wpływy ze sprzedaży przedmiotów i usług pozyskanych w darowiźnie,

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Stowarzyszenia.

5. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych określonych w rozdziale II i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§27

1. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział  VI

Działalność gospodarcza

§28

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. O podjęciu i zakończeniu oraz  przedmiocie i zakresie  działalności gospodarczej decyduje Walne Zebranie Członków, przez podjęcie stosownej uchwały na wniosek Zarządu.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

4. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Zarząd organizuje i kieruje Zarząd.

5. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarząd.

6. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia może być przeznaczony tylko na jego cele statutowe.

Rozdział  VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§29

1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy  obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania w tym Prezesa lub Wiceprezesa, w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych przy obecności Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków, uwzględniając zapisy w §17 pkt 10 Statutu.

3. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

4. W razie likwidacji Stowarzyszenia ostatni Zarząd stanowi Komisję Likwidacyjną.

5. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na który ma być przekazany pozostały po likwidacji Stowarzyszenia majątek.

6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy  rozdziału 5 ustawy z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 §30

Zabronione jest:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 2. przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupienie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut zatwierdzono dnia 8 grudnia  2015r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków
Grażyna Wiącek

Protokolant
Walnego  Zebrania Członków
Marianna Nowicka

 Mińsk Mazowiecki, 8 grudnia 2015r

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!