Wysoki kontrast Domyślny kontrast

Majątek i fundusze Stowarzyszenia - wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia "Krok Dalej".
 

§26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,

 • wpływy ze zbiórek  publicznych i imprez publicznych, aukcji, sprzedaży cegiełek, wpływy z loterii, kampanii społecznych,

 • wpływy ze zbiórek koleżeńskich,

 • dotacje ze źródeł publicznych: budżetu państwa, samorządu ,  w tym ze środków europejskich,

 • wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • dotacje, subwencje i granty od osób prawnych,

 • wpłaty środków finansowych na konto bankowe,

 • środki finansowe pozyskane poprzez akcje na internetowych platformach pomagania, akcji SMS-owej itp., apeli o wsparcie,

 • zapisy, spadki i darowizny od osób fizycznych  i od osób prawnych,

 • dochody z majątku Stowarzyszenia,

 • odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych Stowarzyszenia,

 • dochody z inwestycji kapitałowych,

 • nawiązki sądowe,

 • wpływy od sponsorów, tzw sponsoring,

 • wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

 • wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

 • inne źródła (np. pożyczki, kredyty),

 • wpływy ze sprzedaży twórczości podopiecznych,

 • wpływy ze sprzedaży przedmiotów i usług pozyskanych w darowiźnie,


 
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Stowarzyszenia.

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych określonych w rozdziale II i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§27

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!